Staré letopisy přináší řadu pozoruhodných zápisů (1)

Co bylo vlastně ono „Jiříkovo vidění“ ?

  • Jiříkovo vidění, někdy Rytíře a Poustevníka uherského, jemuž se Svatý Michal Arch-Anděl zjevil, rozličné věci, jako krásný Ráj, Peklo, Očistec, i ten vrtkavý ouzký Most, ukázal, a zase zdravého sem na tento Svět dovedl. Což jeden každý přečte lépeji vyrozumí … Svatý Michal vstoupil od Jiříka na nebe i prosí se všemi Svatými … Na nebe podobní a ti měli na sobě Roucho bílé jako Sníh. … (2. pol. 16. stol.) (1)
  • Jisté a pravé vidění na Nebi způsobem tím, když Pán Kristus poslední den Soudný držeti má. Stalo se to vidění na den Navštívení Marie etc. [tj. 2. července 1556] (Vytištěno ve Starém Městě Pražském s povolením a rozkazem Osob od Jeho milosti Královské k tomu zřízených Jana Kantora. [1556] (2)
  • Velmi divná i hrozná vidění a zázraky, kteříž na Obloze Nebeské vidíni jsou v Zemi Marecké Léta rč. LXII° [=1562] v Pátek po Sv. Řehoři [=13. března] a to trvalo v Noci od jedenácté hodiny až do čtvrté na půl Orloje počítajíc … [V Starém Městě Pražském] (U Jiříka Melantrycha z Aventynu) [1562]. (3)
  • Vidění hrozné a divné, kteréž na nebi viděny byly v Pamberku a Lichtenfelsu atd. v Praze u Buriana Waldy [poslední čtvrt 16. stol.]. (4)

Originální zápisy

(1)

  • Giřjkowo [widěnj] někdy Rytjře a Pau[stewnjka v]herského. Gemuž se S. Michal A[rch-]Angel zgewil rozličné wěcy gako krásný Rág, Peklo, Očistec, y ten wrtkawý auzký Most, vkázal, a zase zdrawého sem na tento Swět dowedl. Což geden každý přečta lépegi wyrozumj. …SWatý Michal [wstaupil od Giřijka] na nebe y pros[yl se wssemi Swatý]mi … Na A4a: [b]ě podobnj a ti měli na sobě Raucho bjlé gako Snjh. …

(2)

  • Gistee a prawee widienij na Nebi z spuosobem tijm když Pán Kristus poslednij den Saudný držeti má. Stalo se to widěnij na den Nawsstijwenij Marye Leetha etc Lvj. [=2. července 1556] (Wytisstěno w Star [m] Městě Pražském s powolenijm a rozkaz [m] Osob od ge° [=geho] milosti Královské ktov [=ktomu] zřjzených V Jana Kantora.) [1556.]

(3)

  • Welmi diwnaa y hrozná Widienij a Zázracy kteřijž na Obloze Nebeské widijni gsau w Zemi Marecké Léta rč. LXII° [=1562] w Pátek po S: Ržehoři [=13. března] a to trwalo w Nocy od gedenácté hodiny až do čtvrté na půl Orloge počítagijc … [V Starém Městě Pražském] (U Giřijka Melantrycha z Awentynu) [1562].

(4)

  • Widění hrozné a diwné, kteréž na nebi widěny byly w Pamberku a Lichtenfelsu atd. w Praze u Buriana Waldy [posl. čtvrt 16. stol.].

Zdroj: Knihopis Digital Database – http://felix.ics.cas.cz/clavius/