Nové záhady maltských megalitů (1)

Všechny megalitické chrámy na Maltě byly již dávno objeveny a zkoumány archeology, ale dosud tyto stavby vyvolávají hodně otázek vědců po celém světě.
Hlavní tajemství maltských chrámů spočívá v jejich původu: tyto budovy byly postaveny dávno předtím, než pyramidy v Egyptě – v době bronzové. Jejich stáří je víc než 5000 let.

Je zajímavé, že všechny tyto stavby byly postaveny bez použití železných nástrojů. Každý megalitický chrámový komplex se rozvíjel samostatně, ale rozměry zdejších památek jsou tak obrovské, že místní obyvatelé věřili, že byly postaveny obry.

Není nic známo o budovatelích těchto jedinečných majestátních staveb – tito lidé zmizeli asi tisíc let poté, co chrámy postavili. Dnes, díky nejnovějšímu výzkumu, vědci předložili novou hypotézu, která může pravděpodobně vnést světlo na tajemství megalitických chrámů.

Především je třeba říci, že výstavba chrámů na Maltě začala dlouho před zahájením staveb na kontinentální Evropě (nejstarší známý – Cairn de Barnenez, Finistere, Francie, 4500 př.n.l.(1)), a tak se maltské megalitické památky staly do značné míry prototypy pro stavby v jiných regionech.

Vědci zjistili, že kultury pravěkého Malty jsou z velké části spojeny se Sicílii, takže archeologové naznačují, že Malta byla kultovním centrem neolitických lidí sicilského neolitu – paleolitu. Všechny megalitické chrámy na Maltě jsou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Za nejstarší je považován komplex dvou chrámů Ggantija na ostrově Gozo. Oba tyto chrámy jsou postaveny z bloků korálového vápence. Některé z bloků váží kolem padesát tun a dosahují délky až pěti metrů.

Chrámy mají pět apsid (apsida – je polokruhový vyzděný prostor), které jsou propojeny chodbou, která vede k trifolu (tj. symetrický prostor, ohraničený třemi stejnými kruhy, jejichž středy jsou umístěny na vrcholech rovnostranného trojúhelníku).

Další velký maltský chrám – Hagar Qim stojí na vrcholu kopce. Velký zájem vyvolala výzdoba chrámu – stěny budov jsou zdobeny vyřezávanými obrazy božstev a zvířat v obsidiánu a křemíku.

Mezi útesy na jižním pobřeží ostrova Malta se nachází komplex tří chrámů – Mnajdra, jejíž plánek připomíná lístky jetele (i to je trifol). Nejstarší je horní chrám. Je to stavba tří apsid z korálového vápence.

Zvýšený zájem vědců vyvolává však Dolní chrám, který byl postaven podle přesných astronomických zákonů. Architekti ho postavili tak, že 22. září a 20. března sluneční paprsky prochází přímo určitou linií v chrámu.

Střední chrám byl postaven mezi oběma v Taršínském období (3150 – 2500 př.n.l.). K nejmladším patří megalitický chrám Ta’Hadzhrat. Byl postaven na místě bývalé osady a má nestandardní uspořádání.

Nejsložitější architektonický komplex je chrám Tarxien, postavený mezi 3600 – 2500 lety př.n.l.) a skládá se ze čtyř megalitických staveb.

V 60. letech vědci prozkoumali chrám Skorba, který byl už ve špatném stavu.

Je důležité si uvědomit, že změna chrámových období neměla za následek zničení nebo opuštění bývalých chrámů. Místní lidé je i nadále používali pro pohřby, což naznačuje značnou kontinuitu.

Mezi nejrozšířenější hypotézu o příčinách úpadku megalitických chrámů na Maltě patří: suché podnebí, občanské války, cizí vliv, vyčerpání půdy nebo jiných přírodních zdrojů Malty nebo Sicílie.

Vědcům zůstává nejasný rozkvět kultury megalitických chrámů. Například na Maltě neexistují jasné důkazy, že by ostrov byl osídlen během mladšího paleolitu (40 000 – 10 000 př. n. l.) a mezolitu (10 000 – 5500 př.n.l). Neolit se zde objevuje jakoby odnikud – bez předchozích fází, přičemž představuje hlavní úspěchy civilizace té doby – keramiku, zemědělství a chov zvířat.

Ranní (předchrámový) neolit Malty představuje jeskyně Ghar Dalam, ve které jsou nejstarší neolitické nálezy datovány do 5400 před naším letopočtem.

Teprve nedávno se vědci všimli určité zvláštnosti v uspořádání chrámů, což by mohlo vnést světlo na tajemství starověkých staveb. Archeologové našli hroby v podobě kromlechu (kameny do kruhu), které se nachází v centru několika megalitických chrámů. Během výzkumu vědci objevili ještě několik hrobů v blízkosti chrámů.

V závěru vědci byli schopni udělat úžasný objev – všechny chrámové komplexy na ostrově jsou vybudovány podle stejného principu, kde i hrob se nachází v centru chrámu a v určité vzdálenosti kolem.

Tato domněnka vědcům umožní organizovat systematické hledání nových, dosud skrytých staveb. Zdá se neuvěřitelné, že na takovém malém souostroví, jako je Malta, archeologové stále hledají nové megality, i když v poněkud špatném stavu.

Skutečností je, že mnohé ze staveb padly na pozdější stavby, a některé megalitické stavby, podle názoru vědců, jsou v zastavěných oblastech, a k jejich objevení jsou potřebné speciální archeologické výzkumy.

Je také třeba říci, že v posledních letech vědci došli k zajímavému závěru.

Podle odborníků, megalitické stavby na Maltě sloužily jako prototypy mytologických Elysejských polí, kde podle starých Řeků žijí po smrti duše hrdinů, milované bohy.

To je Říše mrtvých, v mnoha ohledech podobných egyptskému poli Ialu (2), které se nachází na ostrově západně od Řecka.

Vědci předpokládají, že k pronikání Evropanů na Maltu došlo po roce 3000 před naším letopočtem.

Jednotlivé případy kremace často slouží jako poměrně spolehlivý ukazatel jejich vzniku v Evropě.

Zejména urnové kremace v cistech a dolmenech, typických pro další fázi – pohřebiště Tarxien – ukazuje na pronikání syntetické kultury Castelluccio na Maltu, obsahující jak megalitické (cisty, dolmeny), tak i indoevropské (kremace) a balkán-dunajské (urny) prvky. Odborníci prokázali, že v průběhu doby bronzové – mladší doby železné Malta zažila několik vln migrace, což vedlo ke ztrátě kontinuity s megalitickými národy.

Je docela pravděpodobné, že těmito migracemi bylo zasaženo celé Středomoří, a zejména Egypt.

Svědkem proniknutí krétské populace na Maltu může sloužit také uchované antické zdroje o bojích Minosu na západě.

Tak dnes, díky práci archeologů, se mohou vědci postupně přiblížit k odpovědi na otázku, jak, kým a za jakým účelem byly postaveny tajemné megalitické stavby Malty.

Odkazy

(1) http://fr.wikipedia.org/wiki/Cairn_de_Barnenez
(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Aaru

Pokračování