Jacques Bergier: Terasa v Baalbeku (3)

Mimozemské v dějinách

Podle současného arabského učence Silaki Ali Hasana snad existuje v poušti neznámé město El Jafri postavené z ohromných kyklopských balvanů jako Baalbek. Žádný nevěrec se k němu nikdy nepřiblížil. Nezaměňujme je s Lovecraftovým prokletým městem Irem (Lovecraft zemřel o čtyři roky dříve, než byly ve Spojených státech uveřejněny první objevy Silaki Ali Hasana.)

Philby, otec stejnojmenného špiona údajně při své cestě přešel poušť Rub el Khali a prošel ve vzdálenosti menší než pět set kilometrů od El Jafri a hovořil s Araby, kteří toto město viděli. Přelet tohoto kraje je zakázán, ale možná družice pořídí snímek ztraceného města. Mrakodrapy ztracené civilizace ovšem v poušti Hadhramatt (název znamená „zelená smrt“) nalezeny byly.

V této oblasti Wadi Hadhramatt existovalo několik ztracených civilizací. Alespoň o jedné z nich, a sice Šťastné Arábii (Arabia Felix), která se rozvinula v období mezi 2. stoletím před naším letopočtem a prvními staletími křesťanské éry, máme od roku 1969 pár jistot. Byl nalezen chrám zvaný Mahram Bilqis, dosti srovnatelný s Baalbekem, místo zvané Rimma a mnoho dalších středisek. V Hadhramatt bylo nalezeno mnoho předhistorických sídlišť, z nichž některé mají až sedmdesát pět tisíc let, a přes výzkumné potíže v zemi, kde zuří občanská válka, jich bylo vykopáno více než sto. Zrodily se tam z nich civilizace a opět zmizely, aniž by nechaly po sobě rozpoznatelné stopy, alespoň podle zpráv, které máme dnes.

Kolem r. 1500 př.n.l. se v kraji náhle objevuje semitská civilizace žijící především z vývozu kadidla, jehož konzumace byla ve starém světě fantastická. Při pohřbu Neronovy manželky Popei spálili s jejím tělem celoroční produkci kadidla Šťastné Arábie. Výroba byla menší než poptávka, ceny vysoké a Jezulátko dostávalo jako dárky kadidlo zároveň se zlatem. Flotily krále Šalamouna odplouvaly z Eziongeberu s fénickými posádkami a vyvážely kadidlo do celého světa.

Kolem roku 1000 př.n.l. obsahovala Šťastná Arábie, jak ukazují vykopávky, pět království: Sábu, Quataban, Mali, Nauson a Hadhramatt. Těmto královstvím vládli kouzelníci Mukkaribové. Existence těchto království a jejich vládců je zavedený fakt, což je v této oblasti vzácností. Měli jazyk psaný semitským písmem, znali keramiku a metalurgii, zřídili obrovské kanály, obsahují legendy vztahující se k Rub al Khali, k jeho ztraceným kyklopským městům a jeho zmizelým civilizacím. Ale zdá se, že obyvatelé Šťastné Arábie se neopovážili prozkoumat celou oblast. Zdá se, že jejich civilizace udržovala málo styky s klasickým Blízkým východem. Postupně bylo v této oblasti židovské království, habešská okupace, potom perská okupace a nakonec zhroucení, jehož příčinu neznáme.

Ve vykopávkách se pokračuje a možná, že pomohou najít přísné důvody zmizení civilizace Šťastné Arábie. Někteří specialisté na tuto oblast, např. Gus W. Van Beck se domnívají, že zhroucení způsobila nějaká choroba. Jiní badatelé uznávají, že nic nevědí.

Potom tuto oblast zaplavil Islám, ale nedělal archeologický výzkum. V každém případě pět království Šťastné Arábie žilo mezi sebou v míru a jejich města nebyla opevněna. Příčinou pádu tedy nebyla válka.

Byly nalezeny tisíce zápisů a právě se překládají. Většina chrámů je zasvěcena Slunci a planetám a, co je zajímavý detail, věřící mohli do chrámu vejít pouze přes bazén plný vody. Voda všeobecně nechyběla v této oblastí až do zničení přehrady v Marib v 6. století našeho letopočtu. To již bylo v plném úpadku, který byl zjevně způsoben ekonomickými příčinami: křesťanství spotřebovalo mnohem méně kadidla než stará náboženství. Marxističtí historikové Šťastné Arábie zdůrazňují samozřejmé tento aspekt, nám však připadá, že jako jediné vysvětlení to nestačí. V každém případe zhroucení přišlo dříve než Islám, který tudíž za ně nemůže nést zodpovědnost.

Mapy té oblasti ukazují, že těch pět království se nacházelo dost blízko pobřeží Rudého moře a Adenského zálivu. Dnes do Rub el Khali pronikne jen pár kočovníků a tomu, co vyprávějí, se málo věří. Různé občanské války té oblasti prakticky znemožňují přeletět letadlem. Pokud můžeme podle vyprávění kočovníků na něco soudit, jsou v Rub el Khali velká kyklopská města udělaná z podobných balvanů jako Baalbek. Ještě nemáme důkaz. Až budou předloženy a uveřejněny nalezené nápisy, možná nám jej poskytnou. Za současného stavu věcí je zmizelá civilizace ŠŤASTNÉ ARÁBIE velice málo známá, a podle znalců je nejméně známá z celého Blízkého východu.

Mrakodrapy, které dosud existují v městech Madhramattu nám dávají představu o tom, jaká mohla být města pěti království. Mají devět poschodí, z toho tři nejnižší jsou opevněna a nemají oken, jenom střílny. V těchto spodních patrech byly sklady potravin a zbraní. Obytná patra začínají ve čtvrtém a mají okna. Ulice jsou velmi úzké. Když se některý mrakodrap zřítí, postaví podobný, resp. stejný. Ve 20. století obyvatelé hodně emigrují, zvláště do Indie a do Singapuru.

Arabské texty říkají, že tyto mrakodrapy jsou zmenšenými modely – napodobeninami mrakodrapu ze ztracených měst v Rub el Khali. Možná. Zatím ční k nebi, oddělené od moře dvěma sty kilometry jedné z nejstarších a nejstrašnějších světových pouští, podobají se moderním růžovým či bílým domům. Bylo o nich řečeno, že jsou nejpodivuhodnější fatou morgánou na světě: fatou morgánou, která skutečně existuje. Karavany přepadávané revolucionáři, vládními vojáky nebo lupiči tam však přece dojdou.

Pokračování

Čtěte více

  • DVD * Jacques Bergier – publikace a články z archivu KPUFO na DVD. KPUFO, 2017. Cena 120 Kč

 

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2552

error: Kopírování zakázáno!