Malta megalitická

Stručná charakteristika hlavních archeologických lokalit megalitické kultury z období 6. až 3. tisíciletí př.n.l. na ostrově Malta a Gozo. (Výsledek orientační dokumentace uvedených lokalit)

Maltská republika je souostroví uprostřed Středozemního moře, tvořené ostrovy Malta, Gozo a Comino. Strategický význam těchto ostrovů byl v minulosti příčinou bouřlivého historického vývoje, kdy se postupně vystřídaly v nadvládě nejrůznější středozemní národy a kultury. Féničané, Kartáginci, Římané, Arabové, Normani a Španělé.

V 16. století začíná koloniální éra souostroví, ovládaného postupně johanity, Francií a nakonec Velkou Británií. Od roku 1964 je Malta samostatným státem a od roku 1974 republikou.

Historicky doložené osídlení ostrovů začíná již v 6.tisíciletí př.n.l., kdy došlo k pronikání prvních lidí po Středozemním moři z blízké Sicílie. Pohřebiště a první stavební objekty pocházejí z 5.tisíciletí př.K. V té době začali lidé budovat na Maltě megalitické chrámy a svatyně, které svou mohutností a zajímavým architektonickým stylem udivují dodnes.

Přehled období prehistorické Malty (podle chronologie uvedené Dr. Anthony Bonanno – National Museum of Archeology – Valletta – update edition 1997):

Období

Fáze vývoje * Radiokarbonové datování * Jiné přibližné datování

Románské  * 218 př.n.l. * 535 n. let.
Fénicko – punské Punské 550 – 218 př. n.l. * Fénické 700 – 550 př. n.l.

Bronzová doba (a železná)

Bahrija 900 – 700 př. n.l.
Borg in-Nadur 1500 – 700 př. n.l.
Tarxien Cemetery 2500 – 1500 př. n.l.

Chrámové období

Tarxien 3300 – 2500 př. n.l.
Saflieni 3300 – 3000 př. n.l.
Gghantija 3600 – 3300 př. n.l.
Mgarr 3800 – 3600 př. n.l.
Zebbug 4100 – 3800 př. n.l.

Neolit Red Scorba 4400 – 4100 př. n.l.
Grey Scorba 4500 – 4400 př. n.l.
Ghar Dalam 5000 – 4500 př. n.l.

Vlastní poznatky z jednotlivých lokalit archeologického významu, pořízené osobní prohlídkou, fotografickou dokumentací, videodokumentací a konzultací s místními odborníky při návštěvě ostrovů Malta a Gozo (Dr.Pavel Kroupa – Videoreport – 9.9. – 16.9.1999).

1. Ghar Dalam – Přirozený jeskynní komplex na jihovýchodním pobřeží ostrova Malta, upravený jako muzeum prehistorických nálezů nejstaršího osídlení ostrova v 6.tisíciletí př.n.l. Převážná část nálezů uložena v Nat. Muz. of Arch.Valletta. Za pozornost stojí především :

• Fragment plastiky zvířete (pravděpodobně ovce nebo hovězí skot), ručně zhotovený z jílu se zvláštním zdobením krku a uší. Jedná se o 6 cm velkou figurku poškozené obličejové části hlavy zvířete.

• Kolekce pazourkových, kostěných a z vápence vyrobených předmětů (klíny škrabky, jehly). Zvláště je hodnocena dvojice asi osobních přívěsků s vyrytou lineární grafikou, vyrobených z opracovaných pazourků.

• Zvířecí kosti zminiaturizovaných vývojových forem.

2. Grey Scorba

3. Red Scorba – lokalita velkého archeologického významu v jihozápadním vnitrozemí ostrova. V blízkosti se nacházejí rozsáhlá pohřebiště.

Charakteristická pro toto období je :

• Zvláštní keramika šedivé a červené barvy s hlazenou obrubou a perforací k zavěšení (doslova – prostřednictvím provázku).

• Bohyně mateřství – jedny z nejstarších ztvárnění ženského těla neobyčejně bujných tvarů. Vyrobeno z hlíny, ale také kamene. Exponáty z této lokality ve velmi přehledném uspořádání jsou k vidění v Arch. Muzeu Valletta.

4. Zebbug – Megalitická lokalita v severní části ostrova Gozo.

5. Mgarr – Megalitická architektonická lokalita poblíž Scorby na ostrově Malta. Kruhový tvar půdorysu, vstupní areál na západní straně sestaven z mohutných trilitů. Nálezy z této lokality uloženy v muzeu ve Vallettě.

Zvláštní pozornost zasluhuje :

• Miniatura chrámu vytesaná z kamene. Obecně je považována za model již hotové chrámové stavby. Podle tohoto modelu byla stavba zastřešena (podivnou střešní konstrukcí, která na modelu neumožňuje identifikovat použitý materiál).

• Fragment rukojeti pánve, stylizovaný do tvaru zvláštní hlavy.

• Zvláštní užitná keramika originálního tvaru, zdobená neobyčejně komplikovanými ornamenty a liniemi.

6. Gghantija – Monumentální megalitická stavba na návrší v severní části ostrova Gozo, datovaná do poloviny 4.tisíciletí př.K. Stavebními prvky jsou několikatunové monolitické bloky z vápence, již značně zvětralé. Četné nálezy keramiky uloženy v muzeu ve Vallettě :

• Dva exponáty velmi zachovalých kamenných plastik hlav lidí se zvláštním účesem (nebo zvláštní pokrývkou hlavy).

• Hlazená keramika se zvláštním dekorem – zakřivenými liniemi a typic-kým motivem „komety“.

7. Hypogeum – Významný prehistorický objekt, lokalizován v husté městské zástavbě. Jedná se o rozsáhlý podzemní komplex v Hal Saflieni, využíván od neolitu až po křesťanství jako svatyně a modlitebna. Podzemní chrámová výzdoba rozlehlých klenutých prostor je vytesána do vápencových stěn. Nálezy jsou umístěny v muzeu ve Vallettě :

• Z četných hliněných figurek je nejznámější „Sleeping Lady“ – plastika ležící ženy, spočívající na nějaké ošatce s nožičkami. Žena je vymodelována s velmi kyprými tvary těla a sukní, která má v dolní části třásně. Ležící i stojící figurky přetučnělých žen jsou v mnoha případech vyrobeny bez hlav. Místo hlav mají v místech krku otvor, kam se zasazovaly výměnné hlavy podle potřeby. Figurální plastiky jsou vědecky klasifikovány jako kultovní vyjádření „bohyň plodnosti“.

• Keramika z Hypogea je ve sbírkách muzea ve Vallettě zastoupena početnými exempláři užitných nádob, mís s poklicemi. Keramika je zdobena „abstraktím motivem“ s bohatým dekorem.

• Spirálový desén stropní výzdoby „Oracle Room“ je proveden okrovou barvou a připomíná rostlinné motivy.

8. Hagar Qim – Rozsáhlý chrámový komplex v jižní části ostrova, zhruba 800 metrů od pobřežních útesů na náhorní rovině. Půdorys je tvořen centrální podlouhlou chrámovou prostorou, ze které vystupuje pět rozlehlých oválných apsid. Obvodové stěny jsou vybudovány z vertikálně posazených vápencových monolitů s odhadovanou hmotností u některých až kolem dvaceti tun. V horní části zdiva jsou zabudovány již poněkud menší horizontální překlady. Obdobně je řešena stěna i uvnitř a mezi-stěna je vyplněna zásypovým materiálem. Za archeologické nálezy prvořadého významu jsou považovány :

• Figurální plastiky ženských postav velmi přebujelých tvarů, označovaných odborníky jako kultovní ztvárnění bohyň plodnosti. (Nejznámější je tak zvaná „Venus of Malta“ – Arch.Muz.Valletta). Sošky jsou bez hlav, s otvorem pro přisazení hlavy dle potřeby.

• Čtyřstranný vápencový oltář, bohatě zdobený rostlinnými motivy.

• Sluneční kotouč, což je kamenný fragment s vyobrazením slunce.

• Kamenný fragment s vyobrazením hvězd a měsíce. Plochá deska vápence je pokryta vyobrazeními nebeských těles s vymezením pozorovacích sektorů probíhajícími přímkami.

Chrámový komplex Hagar Qim je turisticky nejnavštěvovanější megalitickou památkou Malty.

9. Mnajdra – Další chrámový komplex, vzdálený jen 500 metrů od předešlého. Je vybudován přímo nad pobřežním útesem 100 – 150 metrů od moře. Vzhledem k tomu, že jeho odkrytí a postupná rekonstrukce proběhla teprve v první polovině století, je zdivo dobře zachováno. Jeho datování vzniku je také mladší, než u předešlých objektů. Půdorys objektu je také odlišný. Je tvořen dvěma oddělenými prostorovými systémy oválných komor s členitým interiérem. Zvláštními prvky jsou zejména :

• Výtvarné motivy výzdoby hlubokými vrypy.

10. Buggiba – Megalitická lokalita shodného stáří s výše uvedenými, která se nacházela na severozápadní straně ostrova Malta u St.Paul´s Bay. Dnes již úplně zničená. Místo je zastavěno hotelovým komplexem, nesoucím název The Dolmen. Dle literatury zde stávala rozsáhlá megalitická svatyně, z níž byl ještě v šedesátých letech zachován vstupní areál, vybudovaný z monolitických trilitů. Pod touto stavbou se údajně rozkládal rozsáhlý podzemní chrám. (Při stavbě hotelu byly podzemní prostory údajně zasypávány). Významné nálezy – uložené v muzeu ve Vallettě :

• Oltářní kamenný relief s motivem symetrických spirál.

• Oltářní kamenný relief s motivem tří ryb druhu Sargus rondeleti, které jsou dodnes běžnými druhy v maltských vodách.

11. Tarxien – Nejmladší stavba chrámového období megalitické kultury na Maltě. Je lokalizován v severní části vnitrozemí ostrova, v místě s hustou zástavbou, jen 500 metrů od Hypogea. Podle některých pramenů byl s Hypogeem spojen podzemními přístupy. Stavebně se jedná o půdorysně velmi složitou a členitou soustavu oválných prostor, vzájemně propojených průchody a přeháněcími uličkami. Chrámy megalitického charakteru jsou odbornými kruhy chápány jako místa vykonávání kultovních obřadů a obětí. Na ostrově Malta byly vykonávány jen zvířecí obětní obřady, při kterých bylo usmrcováno velké množství dobytka, jak velkého – hovězího, především býků, tak i drobných přežvýkavců – telat, ovcí a koz. Lidské oběti nebyly nikdy na Maltě prováděny. Všechny výtvarné prvky v lokalitě Tarxien jsou nahrazeny duplikáty. Originály jsou umístěny v muzeu ve Vallettě. Jsou to především :

• Torza kultovních plastik s tlustýma nohama – bohyně plodnosti.

• Obří keramika, jakož i užitná keramika normálních rozměrů, jejíž využití souviselo s místem obětiště.

• Reliéfy s motivy spirál, rostlinnými motivy a unikátními motivy vyobrazení obětních zvířat – býků, ovcí, koz, ale také prasete !

12. Tas-Silg – Lokalita archeologického výzkumu, rozkládající se na ploše asi tří hektarů na vyvýšenině nad městem Marsaxlokk u východního pobřeží Malty. Celá vyvýšenina, na jejíž úpatí stojí římskokatolický kostel, je ohražena a nepřístupná veřejnosti. Dle získaných informací (o této lokalitě zatím nebylo nic veřejně publikováno), se jedná o rozsáhlý chrámový komplex, jehož nadzemní část již byla zničena (rozebrána na okolní stavby a především stavbu kostela), a zachovaly se jen podzemní prostory. Ty jsou svou rozlohou pod celým návrším, zřejmě po Hypogeu, opět něčím výjimečným. Podzemní chám Tas-Silg je v současné době středem pozornosti archeologů.

Závěrem je třeba říci, že celá řada drobnějších archeologických lokalit na ostrově Malta je již nenávratně ztracena. Prudký stavební rozvoj ostrova, rozsáhlé těžební zařízení – lomy na vápenec a zhoršující se klimatické vlivy s každoročně se zvyšujícím přívalem turistů, velmi negativně ovlivňují stav prehistorických památek. Devastace a neutěšený stav jednotlivých lokalit je natolik zjevný a každoročně se zhoršuje, že je jen otázkou několika desetiletí, aby to co zde přetrvalo sedm a více tisíc let, nenávratně zmizelo. Z tohoto důvodu má každý poznatek, fotografie či videozáznam unikátní megalitické kultury na ostrově Malta velký význam.

MVDr. Pavel Kroupa

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1234

error: Kopírování zakázáno!