Sodoma a Gomora byla zničena asteroidem?

  • Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň, od něho z nebe to bylo. Tak podvrátil ta města i celý okrsek a zničil všechny obyvatele měst, i co rostlo na rolích. (Gn, 19, 24-25)
  • Za časného jitra se Abraham vrátil k místu, kde stál před Hospodinem. Vyhlížel směrem k Sodomě a Gomoře a spatřil, jak po celé krajině toho okrsku vystupuje ze země dým jako dým z hutě. (Gn, 19, 27-28)

Těchto několik vět z bible nedává spát historikům i záhadologům. Věřící mají jasno – Bůh zničil města pro hříšnost jejich obyvatel, zejména pro jejich homosexuální orientaci. Ale odkud vzal síru a oheň, není známo.

Bible ukazuje na místo a dobu katastrofy. Šlo o okolí dnešního Mrtvého moře, nazvané Solné jezero, někdy kolem 3. tisíciletí př. n.l., poté, co sem přišel Abraham se svým rodem, rodinami. Kde se ale přesně tato města nacházela, archeologové dodnes neví. Od 20. let minulého století sice v této oblasti nachází pozůstatky sídlišť, zničených požáry, a byly nalezeny i rozvaliny na dně Mrtvého moře, ale důkazy chybí. Vždyť už přešlo na 5 tisíc let.

Historik Josef Flavius, který přinesl svědectví o Ježíši Kristu psal, že Sodomitská oblast, přiléhající k jezeru, byla známá svou úrodností, byla v ní řada měst, ale v jeho době byla celá spálena. Podle vyprávění Židů byla spálena bleskem. Hovoří o pozůstatcích pěti měst, které je možné nalézt a na kterých jsou stopy nebeského ohně.

Také historik Publius (též Gaius) Cornelius Tacitus (* kolem 55 n.l.; † 115 n.l., pravděpodobně 120, nejpozději 124) a před ním i Strabón z Amaseie v Pontu (64 př. n. l. – 19 n.l.), autor antické „Geografie“, píší o „spálené zemi“. Ale první Strabón jako první odmítl nebeskou hypotézu a napsal, že tento kraj byl zničen zemětřesením, které vyvolalo požár, který zachvátil i skály. To bylo potvrzeno – v okolí se skutečně nacházela asfaltová ložiska, i dutiny, vyplněné metanem. Zemětřesení mohlo způsobit právě jejich vznícení.

Ano, to je logické – až na to, že v Bibli se výslovně hovoří o tom, že zkáza přišla z nebe.

Existuje totiž ještě jeden svědek – ten, který napsal klínopisnou destičku K8538, nazvanou Planisféra.

Ta byla nalezena v 19. století v rozvalinách Ninive, hlavním městě Asýrie. Po nedávném rozšifrování jejího obsahu se ukázalo, že popisuje dávnou katastrofu. Tabulka z doby asi kolem roku 700 př. n.l. je kopií podrobných pozorování jakéhosi sumerského astronoma.

Popisuje „přibližující se ohnivou kouli“, snášející se z nebe. Podle rozmístění souhvězdí se podařilo rozšifrovat i jeho dráhu i dobu katastrofy – 29.6.3123 př. n.l. Průměr asteroidu mohl být od 800 m – 1,5 km. Hlavní úder se udál někde v oblasti dnešních Tyrolských Alp. Vznikl hřibovitý oblak, jako při jaderném výbuchu, který vešel opět do atmosféry v oblasti Mrtvého moře, stejně jako úlomky po výbuchu pokračovaly dále v letu na Palestinu. Teplota oblaku byla kolem 400 st. C, což stačilo ke zničení biblických měst.

V tyrolských Alpách, na hoře Kofel je cosi, co vždy zajímalo geology – cosi tu upálilo část horského vrcholku. Právě tudy letěl dávný asteroid, a to pod velmi ostrým úhlem – asi 6 st. Poté co srazil vrcholek hory, vybuchl v atmosféře nad údolím a tedy nevytvořil žádný kráter. Ohnivá koule dosahovala průměru až 5 km, ve které se roztavila na popel celá hora o objemu miliónu krychlových kilometrů.

Katastrofické události, spojené s pádem asteroidu, se neodrazily jen do biblických vyprávění, ale i do dalších starých mýtů. Ten nejznámější – mýtus o Faetónovi – vypráví o nezdárném synu boha Slunce Hélia, který špatně vedl sluneční vůz a musel být sražen z nebe.

Záhadologové vždy vykládali zánik Sodomy a Gomory jako zásah mimozemšťanů. Dokazují to návštěvou tajemných „andělů“, kteří přišli varovat Lota a jeho rodinu před nadcházející zkázou, kterou byl jaderný výbuch. Právě jeho žena zahynula od ničivé radiace, když neposlechla varování, že se nemá obracet tváří k výbuchu.

A není možné, že jsou možné obě verze? Kdo jiný mohl vědět o přibližujícím se asteroidu? Už věděli o výbuchu v Alpách a právě proto na prodloužené dráze asteroidu varovali Lota a nabádali ho ke spěšnému opuštění města, než zemětřesení a hořící oblak vyvolá vznícení metanových a asfaltových ložisek.

A jak to bylo s obyvateli Sodomy? V Bibli není přímé obvinění jejích obyvatel z homosexuality. Ale když k Lotovi došli varující andělé, „muži sodomští, lid ze všech koutů, mladí i staří, obklíčili dům. Volali na Lota a řekli mu: „Kde máš ty muže, kteří k tobě této noci přišli? Vyveď nám je, abychom je poznali!“ (Gn, 19, 4-5).

Pod slovem „poznat je“ v Bibli znamená jen jedno – sexuální akt. Proto také Lot nabídl obyvatelům své dvě dcery, které dosud muže nepoznaly. (Gn, 19,8) O ženy však obyvatelé neměli zájem a chtěli do domu Lota vtrhnout násilím. Andělé však ranili násilníky slepotou, takže nebyli schopni nalézt vchod. (Gn, 19, 11) Lota však pak „poznaly“ obě jeho dcery poté, co ho opily, otěhotněly s ním a porodily syny. (Gn, 19, 30-38)

Není zvláštní, že Hospodinu vadila homosexualita obyvatel Sodomy natolik, že zničil celý kraj, ale nevadil mu incest ?

Ze zahraničních materiálů (-pk-)

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2881

error: Kopírování zakázáno!