Kruhy v obilí – fenomén mimo logiku (12)

Fenomén kruhů v obilí je považován za nejzvláštnější tajemství XX. století spojené s výzkumem „tajemna”.  

* 3.2.9 Detektivní práce na místě * 3.2.10 Anomálie, které doprovázejí piktogramy3.2.11 Orbs nebo osvětlené částečky prachu? * 3.2.12 Světelné koule a záblesky světla 

3.2.9 Detektivní práce na místě

Nejčastěji výrok o autenticitě piktogramů byl výsledkem činností, které je možné popsat jako detektivní činnosti na místě jevu. Skládají se z analýzy způsobu ohnutí obilí, hodnocení znaku a časové náročnosti vytvoření, pokud teoreticky předpokládáme, že byl vytvořen lidmi.

Na počátku výzkumů kruhů v obilí se předpokládalo, že ani ty nejjednodušší v žádném případě nemohly být vytvořené člověkem. S postupem času, kdy činnost cropmakerů přestala být tajemstvím, ji byly připisovány nejjednodušší a nejméně podařené znaky v obilí. Teprve poměrně nedávno padl díky komerčně tvořeným piktogramům mýtus, že největší a nejmistrnější znaky leží za hranicemi lidských možností.

Často zmiňovaným argumentem pro autenticitu piktogramů byla okolnost, že vznikly v místě, které bylo hlídáno výzkumníky i příznivci tohoto jevu. Jestliže si vzpomeneme na operaci Blackbird popsanou výše, je třeba vzít v úvahu možnost infiltrace cropmakerů do skupiny pozorující pole. Nakonec mnoho z nich vyšlo z bývalých výzkumníků jevu a nejznámějším příkladem je Peter Sorensen.

V případě poškození půdy nebo polámané klasy obilí rozdíly mezi jednotlivými piktogramy nemusí také vyznačovat hranici mezi autentickými formacemi a těmi, které vytvořili cropmakeři. Podle Roba Irvinga ze skupiny „circlemakers” je nejdůležitějším činitelem pro získání efektu správného položení obilí výběr správného druhu obilí v odpovídajícím vegetačním období. Teprve potom se Irving zmiňuje o praktických zkušenostech a správně tvarovaném prkně. Je třeba tedy vzít v úvahu, že rozdíly v kvalitě vyrobení piktogramů mohou být způsobeny tím, že je tvořily různé skupiny cropmakerů, nebo stejná skupina, ale v jiném druhu obilí nebo v jiném vegetačním období.

Zde by se možná hodilo stručně ocitovat informaci uvedenou v mém článku (1). V něm jsem se odvolával na mírně zastaralé materiály Colina Andrewse, v nichž udával, že znakem autenticity piktogramů je určitý způsob položení obilí, kterou popsal jako „swirl signature”. Podle anglického vědce se cropmakerům nikdy nepodařilo tento způsob použít ve svých kruzích. Také v tomto případě čas ukázal, že to není ideální metoda hodnocení autenticity znaků, protože repertoár cropmakerů ukázal se být mnohem širším, než vědci předpokládali.

Hlavním omylem, ke kterému docházelo při tzv. detektivních výzkumech bylo podcenění dovednosti a úsilí cropmakerů. Fakt, že laikovi může vymačkání i jednoduchého vzoru trvat dlouhou dobu, neznamená, že lidé se zkušeností v tomto směru budou vynakládat stejnou námahu. Dokazují to filmy natočené v Anglii, které zachycují práci několika cropmakerů na složitém piktogramu po dobu nepřesahující 4 – 5 hodin.

Obr. 1 Colin Andrews

3.2.10 Anomálie, které doprovázejí piktogramy

Osoby, které navštíví piktogramy, vypovídají občas o různých podivných anomáliích:

  • poškození elektrických přístrojů,
  • vybíjejících se bateriích a akumulátorech,
  • nesprávně fungujících kompasech,
  • neidentifikovatelných praskajících zvucích uvnitř piktogramu,
  • pozorování světelných koulí a
  • netypických pocitech lidí uvnitř kruhů.

Pozorování tohoto typu byly dlouho považované za argument pro to, že znaky v obilí nebyly mechanicky vtlačené lidmi, ale jakýmsi tajemným způsobem určitě s podílem elektromagnetické energie.

O to zajímavější bylo tedy svědectví Colina Andrewse, který v důsledku poznání práce cropmakerů přesvědčoval, že takovéto anomálie se objevovaly rovněž v kruzích vytvořených lidmi.

Je možné přijmout dvě vysvětlení této situace. Buď se popsané anomálie vůbec neobjevily (například poruchy elektrického zařízení byly způsobeny jakousi prozaickou příčinou a chybně se má za to, že to má spojitost s piktogramy) nebo byly tyto anomálie důsledkem samotné geometrie znaků, bez ohledu na to, kdo je vytvořil. Pro tuto druhou možnost se přimlouvala manželka Colina Andrewse Cynthia.

3.2.11 Orbs nebo osvětlené částečky prachu ?

Dalším typem anomálií, který vzbuzuje mnoho kontroverzí mezi zastánci kruhů v obilí byly tzv. orbs. Na snímcích pořízených uvnitř i v okolí piktogramů se objevují koule (anglicky orbs) bílé barvy, které v době pořizování snímku nebyly pozorovány. Ze začátku byly interpretovány jako důkaz existence jakési tajemné energie a spekulovalo se o jejich spojení s vznikem piktogramů.

Zakrátko se ovšem ukázalo, že „orbs“ se objevují na mnoha snímcích bez ohledu na místo a okolnosti jejich pořízení. Výrobci digitálních fotoaparátů vysvětlovali, že nejčastější příčinou tohoto efektu je nasvícení částeček prachu, kapek deště nebo vloček sněhu bleskem, který je umístěn blízko objektivu. Předseda CCCS, jedné z nejznámějších organizací zkoumajících piktogramy, mnohokrát apeloval, aby takovéto snímky byly představovány jako důkaz přítomnosti tajemné energie v okolí piktogramů. Argumentoval, že to bude mít nepříznivý vliv na věrohodnost celé obce výzkumníků kruhů. Jeho apely ovšem nepadly na úrodnou půdu. Mnoho internetových portálů stále zveřejňuje snímky s „orbs“ , podobné snímky byly zveřejněny v poslední zprávě Nancy Talbott z Holandska a jsou považovány za odchod BLT Research (momentálně reprezentované už jenom Nancy Talbott) od vědecké metodologie výzkumů.

3.2.12 Světelné koule a záblesky světla

O co snadněji a prozaičtěji lze vysvětlit „orbs“ neviditelné prostým okem, o to záhadnější záležitostí jsou světelné anomálie pozorované prostým okem, světelné koule přelétávající v různé výšce, krátké a velmi silné záblesky světla. Popisy světelných koulí pozorovaných nad poli připomínají jev zkoumaný a vícekráte zachycený na filmech a snímcích vědci v údolí Hessdalen v Norsku. O víceletém vědeckém projektu, který tam probíhá se lze dočíst na stránce (2).

3.2.13 Stopování cropmakerů

Na samém konci bude dobře zmínit iniciativu Collina Andrewse, který zjistil, že pro dosažení opravdové identifikace autentických piktogramů bude vhodné proniknout do prostředí cropmakerů a poznat metody jejich činnosti. Bylo to o to důležitější, že cropmakeři následující průkopníky této činnosti slavný pár Doug a Dave svoji práci konali v tajnosti a nepřiznávali se k autorství konkrétních piktogramů.

Obr.2 Rob Irving

Andrews se setkal za tím účelem kromě jiného s předním cropmakerem Robem Irvingem a seznámil se s jeho pohledem na fenomen kruhů z jeho perspektivy. Zkoušel se rovněž dostat k lidem, kteří znali metody práce těchto netypických umělců.

Díky penězům, které získal od Rockefellera, multimilionáře podporujícího zkoumání piktogramů, mohl najmout pro tento účel soukromého detektiva. Jako výsledek nabytých poznatků Colin Andrews vyslovil kontroverzní teorii 80/20, tedy, že nejméně 80% kruhů v obilí je dílem cropmakerů, což bylo v rozporu s odhady dr. Levengooda z BLT Research, který marginalizoval výskyt kruhů udělaných lidmi  a odhadoval je na úrovni 5% všech výskytů. O co větší kritiky se Andrewsovo svědectví dočkalo v okamžiku zveřejnění od veřejnosti, která nevěřila v tak značný podíl cropmakerů na fenomenu, o to více s postupem času nabývalo na věrohodnosti.  Situaci změnily kruhy v obilí vznikající na objednávku tisku, televize, známých firem sloužící jako forma netypické reklamy. Bylo jisté, že cropmakeři museli získávat znalosti a zkušenosti díky dlouholeté tvorbě piktogramů.

Obr. 3  Dr. W. Levengood

Pokud shrneme, je třeba potvrdit, že různé pokusy o výzkum kruhů nevedly k přijetí věrohodných kritérií, které by umožňovaly odlišit piktogramy vytvořené lidmi od těch, které jsou označovány označením autentické, tedy vytvořených hypotetickou neznámou silou. Neexistují žádné přesvědčivé důkazy toho, že by některý ze složitých piktogramů byl vytvořen jiným postupem než je fyzické ohýbání obilí. Materiály nazývané železnými důkazy, které jsou použity ve filmech a literatuře věnovaných tématu kruhů, jako například film z Oliver’s Castle nebo vědecké práce dokazující přítomnost meteoritického prachu v piktogramu, jsou buď výsledkem falzifikace (film) nebo chyb ve výzkumech (Levengoodova zpráva).

Základem víry, že složité piktogramy jsou vzkazem neznámé síly (nejčastěji ztotožňované s cizí civilizací), mohou být tedy pouze výpovědi očitých svědků popisující různé způsoby vzniku znaků v obilí, obtížně ověřitelné.

Obr.4 Nancy Talbott

Pokud bychom měli brát vážně nepotvrzené teorie dr. Meadena i W.C. Levengooda z BLT Research, že autentické znaky v obilí jsou výsledkem působení víru zelektrizovaného vzduchu, potom bychom měli stopy tohoto jevu hledat v obvyklých kruhových znacích, spíše s nepravidelným okrajem, než v mistrně vymačkaných piktogramech se složitou geometrií. Takové jednoduché kruhy v obilí sporadicky vznikaly odedávna, ještě před činností prvních cropmakerů. Otevřenou otázkou zůstává, jestli tyto znaky jsou následkem činnosti běžných vzdušných vírů (takovou hypotézu předkládali skeptici v případě jevu v Tully), nebo unikátního a doposud neznámého jevu atmosférického, nebo stopami zanechanými neidentifikovatelnými létajícími objekty (jak tvrdil svědek události v Tully). Když se začaly objevovat složitější formace, jednoduché tvary, kola, přestaly být předmětem zájmu a proto od té doby víme málo o prvotním fenoménu, jež byl vzorem pro první cropmakery.

Zde prezentované závěry odrážejí názory Pata Delgada, spoluautora nejčtenější knihy na téma kruhů v obilí. Tento vědec věřil po dlouhá léta, že složité piktogramy jsou formou vzkazu neznámé inteligence. S postupným poznáváním změnil názor a roku 1996 na otázku jiného výzkumníka Chrise Fowlera jaké je množství zfalšovaných kruhů v obilí odpověděl toto:

  • „Složité piktogramy nesmíme označovat za falzifikáty. Jsou to autentická umělecká díla vymačkaná do obilí, jejichž autory jsou lidé. Zatímco to, co obecně rozumíme pod pojmem autentické znaky, jsou jednotlivé jednoduché kruhy, jejichž historie pravděpodobně sahá tisíce let zpátky.“

Odkazy

(1) Badania kręgów zbożowych w Anglii. Wylatowo. Internet: http://wylatowo.pl/news.php?dzial=Badania&art=283  

(2) Project Hessdalen. Internet: http://www.hessdalen.org/index_e.shtml 

Z časopisu : ZAZ 2/2008

Pokračování

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 975

error: Kopírování zakázáno!