Skutečně Ježíš vstal z mrtvých? (5)

Řešení otázky, zda hlavní zázrak křesťanství byl neskutečným, a nebo reálným jevem

 Spiknutí kněží

To je jedna z verzí, kterou dosud nikdo nepředpokládal. Vyplývá z ní, že Ježíše – moudrého proroka, léčitele, Učitele, ale pouze člověka a nikoli Boha – zabili záměrně, aby potom mohli rozehrát mystifikaci s jeho vzkříšením. Museli to však dělat se zřetelem k nějakému „vyššímu“ cíli. Je otázka, jakému.

Popusťme uzdu fantazii. Předpokládejme, že v této době se v judejských mocenských špičkách začínal rozkol. Ten byl v podstatě v celé tehdejší judejské společnosti, množství samozvaných proroků toho je důkazem. Nejen prostí lidé si mohli myslet, že je potřeba nová „ideologie“. A té by mohl posloužit „zázrak“ se vzkříšením. A tak mohli někteří představitelé vládnoucí kasty dojít ke společnému spiknutí. A k vytvoření mystifikace.

I Dan Brown naznačil, že by mohlo existovat tajné společenství, které chrání tajemství Ježíšovy smrti. A že se v jakési kumránské jeskyni dodnes skrývá pergamen s protokolem zasedání spiklenců i s místem, kam bylo Ježíšovo tělo ukryto.

Bohužel, takový dokument zde není. Ale jsou zde podivná Kaifášova slova v Janově evangeliu:

„Jeden z nich, Kaifáš, velekněz toho roku, jim řekl: ‚Vy ničemu nerozumíte; nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.‘ To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekněz toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ, a nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti Boží shromáždil v jedno. Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí.“ (J, 11, 49-53)

A Pontius Pilát, pokud lze věřit dalším apokryfním zdrojům, napsal později dopis římskému císaři Tiberiovi, ve kterém prý potvrdil vzkříšení Ježíše.

Co se však dělo třetí den ?

Proč bylo vzkříšení předpovězeno na třetí den? Kritici křesťanství v tom vidí něco nekalého. V Judei byl zvyk otvírat hrob a přesvědčit se, zda skutečně člověk zemřel. Přicházeli obyčejně třetí den, když už byly patrny příznaky rozkladu. Tehdy se provádělo dodatečné balzamování. Druhý den to nemělo smysl. A tak tento zvyk přispěl k tomu, že „vzkříšení“ mělo své svědky.

Kdo byl Josef a Nikodém ? 

Na rozdíl od apoštolů to byli bohatí lidé. Oba byli členy judejského synedrionu – toho samého orgánu, který vynesl ortel nad Ježíšem. Josef byl však Ježíšovým tajným učedníkem a zároveň přítelem Piláta. Nikodém se však k učedníkům nepočítá. Ale tajně přišel k Ježíšovi v noci a podrobně o něm vyprávěl učencům.

Obr.9: Ilustrace k biblické příhodě, kde je zobrazeno jakési „UFO“. Při zmizení Ježíšova těla účinkovaly jakési bytosti, nazývané anděly

Evangelisté – první reportéři

Evangelisté Matouš, Marek, Lukáš a Jan, pokud by i jejich vyprávění pocházelo od apoštolů, se sami vzkříšení nezúčastnili. Pouze přepisují to, co slyšeli. Jako reportéři.

Jan uvádí pouze jediného svědka – Marii Magdalskou, která přišla „k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen.“ (J, 20,1) Matouš uvádí „Marii z Magdaly a jinou Marii,“ (Mt, 28, 1), Marek „Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova a Salome,“ (Mk, 16, 1), Lukáš uvádí „Marii z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě i jiné,“ (L, 24, 10)

A pouze Matouš uvádí, že u hrobu byli i strážci, kteří „byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví.“ (Mt, 28, 4)

Evangelium Jana i řádky, vytrhnuté z Marka, že Ježíš vyhnal z Marie Magdalény sedm běsů, se staly základem pro zpochybnění jejího svědectví – tato žena jasně trpěla nějakou psychickou poruchou, spojenou s halucinacemi. A pokud to vidělo více lidí, je možné, že jde o kolektivní psychózu.

Svědkové

Podle Jana (J, 20, 1-10) se vše odehrálo tak, že Marie Magdaléna uviděla odvalený kámen a běžela za apoštoly. Petr a jakýsi druhý učedník doběhli k hrobu a viděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, kterým byla ovázána hlava, ležel jinde. Oba se pak vrátili domů, ale Marie zůstala před hrobem. Když ale nahlédla dovnitř „spatřila dva anděly v bílém rouchu sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo.“ (J, 20, 11-12)

Lukáš říká, že k hrobu došly ženy, naleznou otevřený hrob, vešly dovnitř, ale tělo nenašly. Stanuli však u nich dva muži v zářícím rouchu. (L, 24, 1-6)

Marek vypráví, že ženy vstoupily do hrobu a uviděly mládence v bílém rouchu. (Mk, 16, 1-5)

Matouš popisuje, jak „nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh.“ (Mt, 28, 2-4)

Pokud je celá tato historie mystifikací, proč bylo potřeba do ní zapojovat anděly a zářící mládence?

To vše bylo možné zakrýt vzkříšeným Ježíšem, který se v Janově evangeliu zjevuje před Marií Magdalenou. (J, 20,14)

Nejsou to však odrazy nějakých skutečných anomálních jevů, které svědkové pozorovali?

Obr.10: Německý malíř Mathias Grunwald (1475 – 1528) špatně četl Bibli. Podle něj Ježíš je vzkříšen ve formě kulaté schránky.

Pokračování

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2222

error: Kopírování zakázáno!