Atlantida se ukázala jako inkubátor nacistů…

Atlantida byla zničena za to, že někteří její obyvatelé se spojili se zvěrolidmi a porodili „nečisté“ rasy.

Zato „správní“ Atlanťané se stali předky Germánů. Tato „kronika“ tak nadchnula nacistické vůdce, že jí nazvali „biblí Himmlera“…

Nyní se může kdokoliv přesvědčit na Wikipedii, že „Kronika Oera Linda“ (1) je hanebným padělkem. O této knize se léta přeli politikové, lingvisté, i klasičtí měšťáci. A proč? Může se zdát, že je to obyčejná středověká kronika, která vypráví o starém národě plavovlasých Holanďanů, obývajících povodí Rýna, Maasu a zabývající se pirátstvím a rybolovem. Ovšem její jedna interpretace se stala základní rasistickou ideologií nacistů.

Dodnes hloubaví chlapci a dívky mohli číst znamenitou knihu „Kronika Oera Linda“, kterou v roce 1933 vydal Němec Hermann Felix Wirth (2), jeden z vedoucích společnosti Ahnenerbe („Dědictví předků“). Jak se domníval, údaje v ní se vztahují až k době kamenné.

„Kronika Oera Linda“ začíná popisem vzniku ras, když Vralda porodil tři děvy: Lidu z rozžhaveného prachu, Findu z horkého prachu, Freio z teplého prachu. Zatím se Vralda podělil se svým dechem. Boží Od („Boží dech“) se přiblížil k nim, a každá porodila 12 synů a 12 dcer. Z nich vzniklo celé lidstvo. Lida byla černá, s kučeravými vlasy, jako u beránka, nic nechtěla vědět o zákonech, její jednání bylo ovlivněné jen vášněmi.

Finda byla žlutá, a její vlasy byly podobné hřívě hřebce. Napsala 1000 zákonů, ale neplnila ani jeden. Nenáviděla spravedlivé za jejich přímost a ustupovala lstivým. Freia byla bílá jako sníh a modř jejích očí byla krásnější než modř duhy. První, co se učily její děti, byla láska k ctnosti.

Podle mínění Wirta zakladatelem atlanticko-nordického náboženství byl Spasitel, ale to není historická osobnost, a Syn Boží, který vyšel z Času, aby v něm zemřel a vzkřísil se. Paprsky Božího Požehnání, podle Wirtha, byly runy. Zdroj tohoto písma je v kosmu. Pro rozšifrování svatých znaků atlanticko-nordického jazyka vědci ustavili výzkumné centrum v městě Bad Doberan, který se později přeměnil na „Ahnenerbe“.

S národními socialisty začal Wirth spolupracovat velmi brzy. S Hitlerem se seznámil již v roce 929. Budoucí fýrer poslouchal jeho přednášky, projevil zájem o „nordické vegetariánství“.

Symbolem organizace, kterou Wirth založil, byla svastika, jíž věnoval knihu „O vzniku a smyslu svastiky“ (1933). Podle mínění Wirtha svastika existovala již v dávných kulturách. V období neolitu a eneolitu se tento symbol objevil v Přední Asii, na Krétě, v Indii a v Íránu. Velmi mnoho vyobrazení svastiky bylo objeveno při vykopávkách Tróje.

Ale přitom svastika, což je fakt velmi překvapující a těžko objasnitelný – prakticky neexistuje na západě Evropy, ani v Egyptě. V semitských kulturách znak svastiky se v podstatě vůbec nevyskytuje. Chybí v Palestině, Fénicii, Arábii, Sýrii, Asýrii, atd. Ale v indoevropských kulturách je tento znak posvátným už od doby kamenné.

Z prací áriosofa Hermana Wullanda „Atlantida, Edda a Bible: 2000 let velké germánské kultury a tajemství svatého Písma“ (1925), vyplývá, že pravlastí germánské kultury, která není zajisté mladší než 20.000 let, byla Atlantida. Její obyvatelé se, podle míněné Wulanda, spojovali se zvěrolidmi a zvířaty. Dokazuje to prý jeden reliéf z Bohuslena, kde je zobrazen „sodomitský akt žida s prasetem“. Z toho vzniklo mnoho mutantů a bastardů. Proto část Atlantů (mutanti-zvěrolidé) začali nájezdy na další státy. Atlanti – rudokožci – mutanti nechali za sebou rozvaliny měst, dali vzniknout rudokožcům, kanibalům a některým černošským plemenům. Wulland popsal divoké židy – Aztéky, kteří loupili, vraždili a plenili zelené lesy. Hospodin proto rozhodl zničit zemi Atlantů.

V „Kronice Oera Linda“, vydané Wirthem, je zánik Atlantidy (nazvané Atland, Ald-land, Aldlandia) popsán do nejmenších podrobností. Potopa v roce 2193 př. n.l. se ostrov nacházel v Atlantském oceáně. Právě o něm vyprávěl ve svém dialogu Platón, a dále východofrízské legendy o Bílém Alandu, kterému se říkalo Ostrov mrtvých. V učení Wirtha se hovoří o dvou Atlantidách. Ta druhá Atlantida – duchovní vlast atlantsko – nordické rasy, se nacházela na mělčině Dogger Bank. Ztotožnil Atlantidu s bájným ostrovem Thule. To vše se dokládalo archeologickými nálezy. Pozůstatky zaniklé civilizace dokládaly vysoký stupeň rozvoje, i když nyní žijí na těchto místech Eskymáci.

Němečtí vědci prakticky okamžitě zavrhli pravost „Kroniky“, o které hlava „Černého řádu“ Himmler psal, že to je „pravda, jelikož originální je její jádro“. V roce 1937 Himmler říkal o Kronice, že je to jeden z tisíce kaménků mozaiky, která představuje pravdivý obraz vzniklého systému světa a jeho historie. Tubingenský profesor Gerd Simon ji nazval „Himmlerovou Biblí“. Další vědci považovali knihu pro Německo škodlivou, protože vnutí Germánům negermánské životní zásady a jakousi „ženskou ekonomiku“.

Krátce po vydání „Kroniky Oera Linda“ Hermana Wirtha (Die Ura-Linda-Chronik) se rozhořel ostrý vědecký spor, ve kterém mnozí germanisté odmítli uvěřit v pravost „Staré Severní Závěti“. Někteří to odmítali z pozic křesťanství, jiní z filologické korektnosti, další z banální závisti. Důvody uváděli velmi vážné: runové uspořádání originálu bylo vypůjčeno z latiny, jazyk byl zkreslen starofrízsky nebo neoholansky, ovšem vše upraveno na starofrízský způsob. Papír navíc pocházel maximálně z roku 1850, ne více. Na všechny námitky Wurth odpovídal, že pokud se něco v „Kronice“ může ukázat nepravým, je v ní zcela určitě archaické jádro, které je nemožné si vymyslet, neboť znalosti o germánské tradici byly v 19. století bídné.

Zkrátka, bylo by těžké vymyslet celou historii národů Severního moře a etapy jejich vývoje od doby kamenné, včetně jejich výprav.

Hitler nesympatizoval s vývody Wirtha. „Tito profesoři a tmáři, kteří tvoří vlastní nordické náboženství, kazí absolutně všechno. Proč já to dopouštím? Oni vnáší zmatek a veškerý zmatek je tvořivý,“ autoritativně vyhlásil fýrer. Na rozdíl od svého okolí, Hitler nikdy nevyjádřil sympatie německému dávnověku. Pokud vzpomněl staré Germány, dělal to proto, aby připomněl jejich chrabrost, připravenost k boji a rasový původ. Podle Hitlera ne Germáni, ale Árijci vedli lidstvo k duchovním výšinám. Germáni byli jedno z árijských plemen, kteří dostihli řeckou i římskou úroveň.

Řada standard německých elitních vojenských jednotek byla kopií starořímských vojenských standard (Vexillum und Labarum Constantins).

Symbolem Berlínské olympiády se stala socha Mirona „Diskobolos“. Hitler byl unesen impériem starého Říma a Britským impériem. Mnohé si proto vypůjčil z její mytologie a ze sociáldarwinismu. Odtud jeho často pronášené formule „právo silnějšího“ a „porážka slabého“. Jak by tedy mohl vyznávat matriarchát Wirtha?

Stranou nezůstal ani hlavní ideolog NSDAP Alfred Rosenberg, který shrnul učení Wirtha ve svém bestselleru „Mýtus 20. století“. Doklady, představené Wurthem označil za nepřesvědčivé v tom smyslu, že „matriarchát je organicky spojen s vírou v bohy, a patriarchát – se slunečním mýtem.“ A pokračoval: „Matriarchát začal v Malé Asii v předkřesťanské éře a dal vznik kultu hétér a kolektivnímu sexu.“     

Rosenberg navrhl vyškrtnout jméno Wirtha a jeho učení z historie Německa. Ovšem Rosenbergův úřad nezkoušel zapovědět „Kroniku“. Podporu Wirthovi poskytl jak známo reichsfuhrer SS Himmler. Stejně jako Rosenberg, tak i šéf SS stavěl na antikřesťanských aspektech ideologie. „Jestli přežije nečisté a vítězí nad silnějším, tak je bůh darebáků,“ jak se vtipně otřel o sociál-darwinismus Bernard Show. 

Notoričtí darebáci, včetně Himmlera, zkřížili sociál-darwinismus s rasismem a germánskou mytologií pro dosažení svých egoistických cílů.

Podle Pravda.Ru a Wikipedie

Odkazy

(1) Oera Linda Book. Wikipedia. Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Oera_Linda_Book

(2) Herman_Wirth. Wikipedia. Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Herman_Wirth

Z časopisu ZaZ, č. 4/80, ročník I/XVI/2007 

Čtěte více

  • Kol. aut.: Jak to bylo s nacistickými létajícími talíři? – sborník článků s kompletním rozborem legendy a dalších příbuzných oblastí z archivu KPUFO na DVD. KPUFO, 2017. 


***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 415

error: Kopírování zakázáno!