Ze staroegyptské literatury 3. – Další povídka o čarodějnících

Kniha prof. Františka Lexy, vydaná roku 1923, popisuje beletrii ve starověkém Egyptě, její vývoj a ukázky z děl, které byly do té doby přeloženy. Vybíráme ukázky, týkající se záhadných jevů a přítomnosti tajemných bytostí

Povídky z papyru paní Westcarové

IV. Tu vstal královský princ Hardedef a řekl: „Dosud jsi slyšel jen ukázky z vědění minulých pokolení, o nichž se neví, jsou-li pravdivy; já však ukážu Tvému Veličenstvu čarodějníka, jenž žije za tvé vlastní vlády (…)

Jeho Veličenstvo řekl: „Kdo je to, můj synu Hardedefe?“

Královský princ Hardedef odpověděl: „Je to prostý občan, jehož jméno jest Zedi, jenž sídlí v místě Zed-Snofrev; jest stár sto deset let a jí pět set chlebů a býčí kýtu a pije sto džbánů piva až podnes. On dovede znova nasaditi useknutou hlavu a dovede přinutiti lva, aby šel za ním, (vleka) svůj provaz za sebou; on zná všechny čáry boha Thovta.“

Jeho Veličenstvo král Horního a Dolního Egypta Chufev ospravedlněný již dlouho bedlivě pátral po těchto čárách boha Thovta, aby si dal zhotoviti také takové pro svůj horizont; i řekl: „Můj synu Hardedefe; ty sám mi ho přiveď!“

I byly vystrojeny dopravní lodi pro královského prince Hardedefa a on vydal se na cestu na jih do Zed-Snofru.

Když tyto lodi přistály u břehu, dal se (královský princ Hardedef) na další cestu, sedě v nosítkách z ebenového dřeva, jejichž žerdi byly ze dřeva sesnezemového a byly pobity zlatem. Když dorazil k Zediovi, byla postavena na zemi a Hardedef vstal, aby ho pozdravil. Našel Zedia ležícího na rohožce u vchodu do svého domu, jeden otrok měl na klíně jeho hlavu a škrábal ho na ní, a druhý mu třel nohy.

Královský princ Hardedef mu řekl: „Tvůj stav jest jako stav toho, jenž žije nedotčen stářím, ačkoliv jsi ve věku kmetském, ve věku umírání, ukládání do rakve a pohřbení. Spí až do dne bez tělesné sešlosti a bez ztráty čilosti při přemýšlení. Buď pozdraven, ctihodný! Přišel jsem sem, abych ti vyřídil poselství svého otce Chufa ospravedlněného, abys požíval znamenitých jídel z rukou krále a z pokrmů určených pro ty, kteří jsou v jeho průvodu. On provede tě krásným věkem k tvým otcům, odpočívajícím v nekropoli!“

Zedi odpověděl: „Buď s pokojem! Buď s pokojem, královský princi Hardedefe, miláčku svého otce! Kéž odmění tě tvůj otec Chufev ospravedlněný, kéž povýší tě na čelné místo mezi starci. Kéž tvůj duch zvítězí nad tvými nepřáteli, a tvá duše kéž pozná přímé cesty, vedoucí k bráně prostoru, objímajícího stižené mdlobou! Buď pozdraven, královský princi!“

Královský princ Hardedef vzal ho za ruku, zdvihl ho a ubíral se s ním k přístavu, veda ho za ruku.

Zedi řekl: „Naříď, aby mi byl dán nákladní člun, jenž by mi vezl mé dítky a mé knihy.“ – Hardedef nařídil, aby mu byly dány dvě lodi i s mužstvem. Zedi sám pak plul na sever v lodi královského prince Hardedefa.

Princ Hardedef, když vrátil se do paláce, vstoupil, aby podal zprávu Veličenstvu krále Horního a Dolního Egypta Chufa ospravedlněného, a řekl: „Králi, můj pane! Přivedl jsem Zedia.“

Jeho Veličenstvo řekl: „Rychle mi ho přiveď!“ A odebral se do přijímací síně královského paláce. Když Zedi byl přiveden, řekl Jeho Veličenstvo: „Co jest to, Zedi, že mi nebylo dopřáno, abych tě spatřil?“

Zedi odpověděl: „Kdo jest zavolán, přijde, králi, zavolal jsi mě, a hleď – přišel jsem!“ Jeho Veličenstvo mu řekl: „Jest pravda, co se vypravuje, že dovedeš znovu nasaditi useknutou hlavu?“

Zedi odpověděl: „Ano, dovedu, králi, můj pane!“

I řekl Jeho Veličenstvo: „Nechť jest mi přiveden vězeň, jenž jest ve vězení, jemuž byl přisouzen trest za jeho zločin!“

Ale Zedi řekl: „Ne s člověkem, můj pane! Hle, nechť se nařídí, vykonati to s pěkným dobytčetem!“

I byla mu přinesena husa s useknutou hlavou. Zedi položil husu do západního koutu přijímací síně, její hlavu do východního koutu přijímací síně, a odříkal čarovné říkadlo. Tu husa vstala a potácela se, a její hlava rovněž tak. Když jedno došlo k druhému, stála tu husa (živá) a kejhala. Pak byl přiveden pelikán a bylo s ním provedeno totéž. Pak dal mu Jeho Veličenstvo přivésti býka a jeho hlava byla sťata. Zedi odříkal čarovné říkadlo, a býk stál za ním, a jeho provaz spadl na zemi.

Jeho Veličenstvo král Horního i Dolního Egypta Chufev řekl: „Říká se, že znáš všecky čáry boha Thovta.“

Zedi odpověděl: „Odpusť, králi, můj pane, neznám je všecky, ale vím, kde jsou.“

Jeho Veličenstvo řekl: „Kde tedy jsou?“

Zedi odpověděl: „Jest skříňka z pazourku v síni, jež se jmenuje „síň (…)“ v Onu, v této skříňce jsou.“

(Jeho Veličenstvo řekl: „Přines mi) tu skříňku.“

Zedi odpověděl: „Králi, můj pane, hleď! Já ti ji nepřinesu.“

Jeho Veličenstvo se otázal: „Kdo tedy mi ji přinese?“

Zedi odpověděl: „Přinese ti ji nejstarší ze tří dítek, které jsou v lůně Redzedety.“

Jeho Veličenstvo řekl: „Přál bych si, abys mi řekl, kdo je ta Redzedet?“

Zedi odpověděl: „Jest to manželka kněze Rea, pána Sachebu, a nosí pod srdcem tři dítky Rea, pána Sachebu. On řekl jí, že tyto její dítky budou zastávati nejvznešenější úřady, v celé této zemi; nejstarší z nich bude veleknězem v Onu.“

Srdce Jeho Veličenstva bylo tím velice zachmuřeno, ale Zedi řekl: „Proč jest zachmuřeno tvé srdce, králi, můj pane? Je-li tak kvůli těmto třem dítkám, pak řeknu ti: „Tvůj syn, jeho syn, jeden z nich.“ (9)

Jeho Veličenstvo řekl: „Kdy porodí Redzedet?“

Zedi odpověděl: „Redzedet porodí 15. dne prvního měsíce doby žní.“

Jeho Veličenstvo řekl: „Ona bydlí v nížině u průplavu dvou ryb; půjdu tam sám a podívám se na chrám Rea, pána Sachebu.“

Zedi řekl: „Pak dám vystoupiti vodě na čtyři lokte na nížině u průplavu Dvou ryb.“ (10)

Na to odebral se Jeho Veličenstvo do svého paláce a řekl: „Budiž Zedi ubytován  v domě královského prince Hardedefa, ať bydlí s ním a jeho denní strava budiž 1000 chlebů; 100 džbánů piva, býk a 100 svazků cibule.“

A stalo se, jak nařídil Jeho Veličenstvo.

Pozn.:

1) Chufev byl druhý král IV. dynastie, nástupce krále Snofra, jenž nastoupil na trůn asi r. 3430 př.n.l.

2) Dedefre byl bezprostředním nástupcem krále Chufa

3) Chafre vládl po Dedefreovi

4) Baufre z domácích pramenů staroegyptských není toto jméno dosud známo.

5) Královský princ Hardedef byl pokládán za nálezce některých textů z knih mrtvých; nálezy staly se při revisi chrámů za vlády krále Menkaurea, nástupce Chajreova. Kromě toho v harfeníkově písni z hrobu krále Enjotefa děje se zmínka o průpovědích, složených od královského prince Hardedefa.

6) Nebka byl druhý nástupce krále Zosra; mezi ním a Chufem vládli tři nebo čtyři králové.

7) „Život obou zemí“ eg. Onchtovej je jméno Mennoferské nekropole.

8) První král čtvrté dynastie, předchůdce Chufův, nastoupil na trůn r. 3430 př.n.l.

9) Rozuměj: „Po tobě bude panovati tvůj syn, pak tvůj vnuk a pak teprve jeden ze synů Redzedetiných.“

10) Aby král Chufev mohl plouti s lodí až k obydlí Redzedetinu, a navštíviti jí, jak se rozhodl, smířiv se s osudem.

Pokračování příště

Z knihy : Lexa, F.: Beletristická literatura staroegyptská. Praha 1923

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 270

error: Kopírování zakázáno!