UFO a věda (7) UFO a psychologie

Přístup psychologů k problematice UFO a k jejich pozorovatelům se od počátku omezoval na neadekvátnost pozorování, vjemy označované za UFO se připodobňovaly k iluzím a halucinacím a psychika pozorovatelů se odsouvala do patologické oblasti. Pozorovatelé podle tohoto přístupu neadekvátně odrážejí danou realitu.

Do vážného rozpracování problému UFO v psychologii přispěl C.G. Jung. Nezajímaly jej exaktní důkazy existence UFO, považoval jej však za psychický fakt, přístupný psychologickému, symbolickému zkoumání.

Svým pojetím synchronicity, kdy vnitřní procesy člověka mají vliv na vnější události, přispěl i mnoha podněty k nalezení styčných bodů s jevy kolem fenoménu UFO.

Jeho pokračovatelé, zejména ze směru transpersonální psychologie (Grof, S.) potvrzují tento závěr o kombinaci psychických i fyzikálních vlivů v případě pozorování UFO.

Z řady případů a pozorování UFO se ukazuje, že UFO mají vliv na psychickou oblast a tak nelze vyloučit i možnost, že psychické rozpoložení může mít vliv na samotné objevení a projevy UFO. (blíže viz : Šafařík, L.: Psychologický výzkum pozorovatelů UFO. ZAZ č. 2, roč. 1994, s. 11 – 17, Co způsobuje vnímání UFO ? ZAZ č. 2, roč. 1995, s. 7 – 13, Nekola, O.: Předpoklady pro pozorování UFO. ZAZ č. 5, roč. 1996, s. 4 – 5).

UFO by mohly být takového charakteru, že by mohly působit selektivně pouze na určité osoby přímým podrážděním nervového systému, bez účasti smyslových orgánů. Tyto osoby však jsou uzpůsobeny k tomuto vnímání, či jsou náchylné celým svým předchozím psychofyzickým vývojem. V době pozorování se nachází ve stavu blízkém zvláštnímu (či rozšířenému) stavu vědomí. Svou přítomností na daném místě a psychofyzickým stavem spolupůsobí na vznik jevu, který zpětně odráží a formují, aniž si toho jsou vědomi. Z toho vyplývá myšlenka, že podstata UFO může být jediná, avšak každý z pozorovatelů jej vnímá jinak, jinak přispěl k jeho projevení a vzniku a pokaždé v jiné časové, místní i psychofyziologické situaci, čímž vzniká taková variabilita a množství projevů UFO, jak ji dnes známe.

Maximálně aktuální a také jistým smyslem populární jsou tzv. „únosy do UFO“. Jsou také stěžejním argumentem pro tvrzení o mimozemském původu UFO, jejich posádce, složené z příslušníků nepozemských civilizací a smyslu jejich návštěv na Zemi. Tou je podle takových názorů biologické vyšetření lidí, za účelem získání poznatků a snad i biologického materiálu druhu Homo Sapiens Sapiens.

Postižení jedinci se dělí do několika kategorií :

1. zážitek únosu si plně pamatují a uvědomují, stal se jim za plného vědomí, podrobnosti únosu si vybavují
2. uvědomují si, že zažili podivnou příhodu, kterou „únos“ začal, ale další děj si nepamatují, po procitnutí do plného vědomí chybí paměťové stopy pro určitý čas
3. zážitek „únosu“ si vůbec neuvědomují, nejsou si ho vědomi, a buď nacházejí na těle nebo v okolí fyzické stopy, jejichž si nejsou vědomi (jizvy, otoky, cizí substance atd.) a nebo se pouze projevují psychické změny a potíže (fobie, nevysvětlitelné tenze apod.).

Zážitek, který vede k únosu, začíná blíže neurčenou situací, při které je postižená osoba buď ve spánku nebo sice bdí, ale má poruchy vnímání času, má motorické potíže nebo stupor, pozoruje podivné jevy, včetně UFO, zažívá ztrátu paměti. Teprve následně dochází k psychickým  obtížím, nevysvětlitelným fobiím a psychózám, změně osobnostních a charakterových rysů, provázející odlišné chování k lidem a okolí. Při léčení, pokud k němu dojde, a ve kterém je použita hypnotická regrese, se vybavují prvky únosu či celý příběh od počátku. (Celý rozfázovaný průběh únosu s variantami obsahuje kniha: Jacobs, D. M.: Tajemný život. Přímá svědectví únosů UFO. Práh, Praha 1994)

Stojíme však před otázkou : odpovídají „únosy“, vyšetření či další v hypnóze popisované prvky reálným událostem, mohou skutečně sloužit jako důkaz pro spojení UFO a mimozemských civilizací?

Metoda, jíž je takových výsledků dosaženo – různě hluboký hypnotický stav – je totiž velmi kontroverzní. Existuje řada výhrad vůči pravdivostní hodnotě toho, co je pod jejím vlivem vypovídáno. Proto také není hypnóza přijata v právní praxi jako metoda ke zjištění objektivního stavu.

Ukažme si důvody na příkladu. Člověk je svědkem dopravní nehody, kdy viděl automobil, který po nehodě ujel. Svědek viděl zadní stranu vozu, viděl tedy i číslo, ale nemůže si ho vybavit. Pod vlivem hypnózy je schopen si na celou událost vzpomenout a číslo opětovně „přečíst“. To je ovšem jedna stránka hypnózy.

Ovšem dojde k tomu, automobil zabije svědkovi někoho blízkého, svědek automobil sice viděl, ale byl velmi daleko, nestačilo to k tomu, aby došlo k přečtení značky. U svědka dojde k těžkému psychickému traumatu. V případě, že opět použijeme hypnotického stavu ke zjištění čísla vozu, dojde k odečtení i naprosto nesmyslného či neexistujícího čísla vozu – jen a pouze ve snaze „pomoci“ za každou cenu, najít „něco“, nebo „někoho“, kdo trauma způsobil.

Dá se tedy říci, že hypnóza sice uvolňuje zapomenuté a potlačené vzpomínky a vyvolává minulé paměťové zážitky, ale v případě, že jde o určitou zátěžovou situaci, může mysl za pomoci hypnózy vytvořit obraz, třeba i klamný, ale který pomůže psychice vyrovnat se s touto situací.

Přeneseno na zážitek „únosu“, výpověď o něm může být pouze únikovým obrazem před důsledky úplně jiné situace, která vedla k traumatu. O jakou situaci šlo, pokud to nebyl „únos“, nelze říci.

Z uvedeného vyplývá, že zážitek „únosu“ nemůže být plnohodnotně považován za důkaz spojení UFO a mimozemských bytostí, ani pro to, že při „únosu“ se odehrává to, o čem postižené osoby vypovídají pod vlivem hypnózy, přičemž to ale „únos“ nevylučuje.

Pokračování

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 252

error: Kopírování zakázáno!