Atlantida ležela v Antarktidě?

 

 

Přesněji v Západní Antarktidě. Například okolí nejvyšší hory kontinentu Winson Massif (tj. vlevo uprostřed) bylo dříve na 50. stupni jižní šířky (pro srovnání - na 50. stupni [sice severní šířky] je dnes Praha). Winson Massif leží blízko u moře. Pokud vezmeme vážně Platónovo dílo, právě zde leží ideální místo pro sídlo neznámé civilizace - kterou pojmenujme pravým jménem - Atlantis.

Pokud vezmeme vážně Platónovo dílo, právě zde leželo před 12 a více tisíci lety ideální místo pro sídlo civilizace legendárních Atlanťanů. Jiná možná sídla (Azorské nebo Kanárské ostrovy, Bahamy aj.) jsou málo pravděpodobná.

Zajímavost: podle Platóna bylo hlavní město Atlantidy obklopeno třemi umělými vodními kanály. Mezi nimi byly obydlené čtvrti města. Podobný vzhled mělo Karthago a jiná fénická města, Ekbatana (dnes v Íránu), aztécký Tenochtitlan a starý Peking. Byl to pokus různých národů napodobit společnou ztracenou pravlast???

Pokud je známo, oceánské mořeplavectví začalo teprve kolem roku 2000 př.n.l., ale vědecké důkazy svědčí o tom, že Antarktida je zamrzlá už asi 6000 let. Mohlo být její pobřeží zmapováno mořeplavci už předtím? Hapgood srovnával středověké mapy jako portolany a sebral dostatek důkazů pro tvrzení, že tisíce let před Egypťany existovala velká námořní kultura. Tato kultura, jak tvrdí Hapgood ve svých „Mapách starověkých mořských králů,“ byla tak naprosto zničena, že po ní zůstaly stěží nějaké stopy kromě roztroušených kousků mořeplaveckých vědomostí předávaných cestou generací map.

 

Obr.1 Mapa Orontea Finaea z roku 1532.

Důkazy pro polohu Atlantidy v Antarktidě:

 • - dávné mapy Piriho Reise (z roku 1513), O. Finaea (1532), Buachea (1737), A. Kirchnera (1665) aj. podezřele přesně zobrazující tento kontinent, který naše civilizace poznala až během 19. století (a to jen pobřeží).
 • - mapa Orontea Finaea (3) z roku 1532. Zobrazuje to, co jinak známe až od začátku 20. století - přesnou mapu Antarktidy. Pokud se odstraní zvláštní srdcovité zkreslení, je přesnost výjimečná...
 • - odsud lze doplout ke všem starověkým civilizacím (Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína, Mexiko, Peru) - z Atlantiku obtížná cesta do Peru, Indie nebo Číny
 • - podobné označení pro ztracenou zemi: Antilla (u Féničanů) - Amenti (u Egypťanů) - Arallu (u Babyloňanů) - Avalon (u Keltů) - Attala (Berbeři) - Atlaintika (u Basků) - Atlán (několik indiánských kmenů) - Aztlán (u Aztéků) navíc "atl" = "voda" u středoamerických Indiánů i Berberů současně výraz "ant" překládá Charpentier jako "obr" podle francouzského "Géant", řeckého "Gigantos" i indiánského "šan", Atlantis tedy může znamenat "Země obrů (přicházejících) z vody (tj. oceánu)".
 • - Atlantis mohla být obývána tzv. člověkem kromaňonským, který byl podle nálezů vysoký 185 až 216 cm (!), zatímco tehdejší lidé měli kolem 160 cm. Není divu, že nově příchozí byli nazváni obry.
 • - v Atlantiku žádný velký potopený ostrov během čtvrtohor nebyl
 • - podle Inků a Aymarů (Peru, Bolívie) přišli Viracochové (vyspělejší civilizace) z jihu
 • - Sumerové se zmiňují o příchodu ze země Dilmun z jihu (za Indickým oceánem)
 • - prapředek Aztéků Coxcox s rodinou přišel ze země Aztlan zničené povodní...
 • - v japonském díle Ko-Ji-Ki se mluví o příchodu ze země Onogorojima [Ostrov ztuhlé kapky], která ležela u pólu; podobně se vyjadřují Indiáni ze západního pobřeží Kanady (Haidové, Kutenajové a Okanagané - ti prý přišli ze země Okanagan pokryté ledem)
 • - o příchodu z oblasti pólu se mluví též v indických védách a perské Avestě
 • - odsud lze doplout ke všem starověkým civilizacím (Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína, Mexiko, Peru) - z Atlantiku je obtížná cesta do Peru, Indie nebo Číny

Ještě stojí za zmínku jedna spekulace, podle které měli potomci zaniklé civilizace červenou barvu kůže - podobný vzhled zřejmě po nich zdědili Baskové a Iberové, obyvatelé Tartéssu a Tíwanaka (ti asi shodní s legendárními Viracochy), Sumerové, Guančové (na Kanárských ostrovech) i "neindiánsky vypadající" Indiáni ze západního pobřeží Kanady (Haidové, Kutenajové a Okanagané); + zčásti snad též Severní Egypťané (sami se nazývali "červení"), Féničané, Kréťané, Berbeři, Mayové, Aztékové, Toltékové, Drávidové (původní obyv. Indie), Jorubové, Ligurové, Etruskové, Polynésané aj.

Je však třeba přiznat, že mnoho starých map je odrazem správných záznamů vzdálených míst, jakož i fantazie kartografa. (4) Badatelé proto přijali závěry amerického historika Charlese Hapgooda s opatrností.

Odkazy

(1) Precese zemské osy. Wikipedia. Internet: https://cs.wikipedia.org/wiki/Precese_zemsk%C3%A9_osy 
(2) Charles Hapgood. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Hapgood 
(3) Oronce Finé. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Oronce_Fin%C3%A9  
(4) Mapy Piri Reise. ZaZ, 27.8.2017. Internet: http://zahadyazajimavosti.cz/historie/958-mapy-piri-reise 

Pokračování

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1071